Bjerringbro Kabelnet's historie

​Lidt historie om Bjerringbro Kabelnet

Bjerringbro Kabelnet har haft en lidt omtumlet tilblivelse, og de forskellige problemer i dag med manglende signal-kvalitet, rod i medlems- fortegnelserne og kundernes irritationer over forskellige regninger for forskellige programpakker kan relateres til hvordan kabelnettet er blevet til og ikke mindst hvordan det er administreret.

Bjerringbro kommune startede allerede i 1980 med at udføre fællesantenneanlæg i Stenshede. Siemens var leveran-døren, og kommunen administrerede signalforsyningen.

I 1986, da man i hele landet talte om bredbåndsnet og hybridnet, udarbejdede kommunen en Signalforsyningsplan. Ideen med planen var at fastlægge rammerne for, hvor og hvordan man kunne etablere fællesantenneanlæg. Det bærende princip var - i øvrigt i overensstemmelse med daværende "Lov om Fællesantenneanlæg" - at fælles-antenneanlæg (kabler, forstærkere m.v.) skulle ejes af foreningen.

I 1988 tilbød det lokale firma CatCom at etablere fællesantenneanlæg i 2 nystartede foreninger nord for Ringvejen. CatCom betalte og udførte anlægget, antenneforeningerne var ejere og administratorer, kommunen købte signalerne hos Jysk Telefon. CatCom´s investering skulle alene betales i form at eneret til at sælge tilslutninger til anlægget. Disse forhold var nøje beskrevet i kontrakterne.

I 1991 solgte CatCom sine rettigheder til at udføre fællesantenneanlæg og modtage betaling for nytilslutninger til Finvik. Finviks interesser var at fortsætte udbygningen til at omfatte hele byen, men ud over at sælge tilslutninger forbeholdt man sig også eneret til at levere programmer og at administrere opkrævning af tilslutningsafgift og kontingenter hos forbrugerne. I samme forbindelse indgik kommunen kontrakt om, at hele Stenshedeanlægget samt resten af byen syd for Ringvejen skulle overdrages til én antenneforening (Bjerringbro Antenneforening), og de 2 antenneforeninger nord for Ringvejen kunne bestå som selvstændige foreninger. Kontrakterne med Finvik fik en løbetid på mindst 10 år. Herefter kunne antenneforeningerne selv overtage driften af anlæggene - dog ikke med mindre der var opnået en tilslutning på 80% af de mulige kunder.

Hermed blev kimen til de seneste 10 års problemer lagt. I overensstemmelse med lovgivningen var de 3 antenne-foreninger ejere af anlæggene, men Finvik forestod udbygningen, udførte service på anlæggene samt opkrævede tilslutningsafgifter og administrerede opkrævning af programleverancerne. Antenneforeningerne modtog kun et beskedent bidrag - 12 kr pr år pr medlem til at afholde bestyrelsesmøder, general- forsamlinger m.v. På generalforsamlingerne kunne man beslutte, hvilke programmer man ønskede i de forskellige programpakker.

Omkring 1994 solgte Finvik sine rettigheder til Jysk Telefon senere kaldet TeleDanmark. Antenneforeningerne blev ikke inddraget i overdragelsen - kun orienteret om, at TeleDanmark havde overtaget samtlige rettigheder og forpligtelser som Finvik havde.

TeleDanmark kom dårligt fra start i Bjerringbro. Der var rod i medlemsfortegnelserne, dårlig overblik over udbygningen overalt i byen og efterhånden også problemer med signalkvaliteten. Den tekniske service blev holdt på et minimum og adskillige møder med antenneforeningerne og TeleDanmark endte med uafklarede spørgsmål om medlemsforhold, teknisk service o.s.v. TeleDanmark lagde aldrig skjul på, at det var besværligt at administrere flere antenneforeninger i byen, og det fremgik klart, at man i hovedsagen kun var interesseret i at få foreningerne sammenlagt for senere at overtage ejerskabet. I 1996 blev der nemlig lovmæssig grundlag for, at andre end antenneforeninger kunne eje antennekablerne, forstærkere, fordelingsskabe m.v. Antenneforeningerne i Bjerringbro holdt heldigvis fast i, at foreningerne skulle beholde ejerskabet til anlæggene. En medvirkende årsag til dette var nok, at man allerede tidligt havde set mulighed for, at antenneanlægget kan anvendes til meget andet end levering af radio- og Tv-programmer, f.eks internetopkobling til de enkelte medlemmer, intern telefoni og tekniske overvågninger/alarmer m.v.

Den senere tids debat samt de mange generalforsamlinger har i hovedsagen omhandlet 2 modsatrettede holdninger. Den ene hovedholdning er, at overdrage hele nettet til TDC (TeleDanmark) inklusiv alle rettigheder til at udbygge nettet med internetopkoblinger m.v. Den anden hovedholdning er, at man selv ønsker at overtage administration og drift af antenneanlægget og dermed også retten og mulighederne for udbygning med fremtidige tjenester (data, telefoni, tekniske alarmer). Undervejs blev antenneforeningerne i Bjerringbro sammenlagt til én forening, Bjerringbro Kabelnet.

På sidste generalforsamling blev det besluttet at Bjerringbro Kabelnet ikke skulle overdrage anlægget til TDC, og man arbejder nu med mulighederne for selv at overtage administration og udbygning af kabelnettet.

Kabelnettet er p.t. i dårlig teknisk stand, og alene at bringe det i tidsvarende stand for levering af radio- og Tv-signaler i god kvalitet andrager betydelige beløb. Hertil skal lægges omkostninger til frikøb af nettet - d.v.s. køb af de resterende tilslutninger indtil 80% af mulige tilslutninger er opnået, og endelig, men ikke mindst, et betydelig beløb til at udbygge nettet til 2-vejs kommunikation.

Den nuværende bestyrelse er optimistiske. Der findes gode alternativer til levering af radio- og Tv-programmer, der findes flere firmaer, der kan udbygge og servicere nettet, og endelig er der tilbud om internetopkoblinger fra flere sider. Det er bestyrelsens ambition, at det nuværende overskud på ca. 100.000 kr/måned på driften af Bjerringbro Kabelnet forbliver i Bjerringbro, frem for at overskuddet placeres i TDC´s lommer.

Niels Pagh Andreasen​

​Bjerringbro Kabelnet

Brogade 19

8850 Bjerringbro

Telefon tid: Man-Ons 08.00 - 10.00

Kontortid: Tirsdag 08.00 - 12.00

Torsdag 13.00 - 17.00

​​Telefon: +45 69 80 60 80

E-mail: info@bknet.dk 

​CVR: 26914396